OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na:
Wykonanie remontu odcinka drogi gminnej ul.
Dębowa w Kaletach – I etap

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 

BURMISTRZ MIASTA KALETY
ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety, województwo śląskie

powiat tarnogórski, tel. /34/ 352 76 30, fax. /34/ 352 76 35

 

ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Wykonanie remontu odcinka drogi gminnej ul. Dębowa w Kaletach – I etap”

 

Znak sprawy WSiRG.7220.005.D.2014.J.P.

 

Wspólny słownik zamówień publicznych (CPV):

CPV 45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

CPV 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odbierać w Urzędzie Miejskim w Kaletach

ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety, pok. nr 20 w godz. 8:00÷14:00

i stronie internetowej www.bip.kalety.pl

 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”-„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w specyfikacji.

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych

 

Termin realizacji: do 2. miesięcy od podpisania umowy

 

Wadium: 2.000 zł słownie: dwa tysiące złotych

 

Kryteria oceny ofert: cena - waga 100%

 

Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Kaletach, 42-660 Kalety ul. Żwirki i Wigury 2 pok. nr 22, sekretariat burmistrza

 

Termin składania ofert i wniesienia wadium upływa dnia: 29 maja 2014 roku o godz. 9:50

 

Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływemterminu składania ofert.

Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: naczelnik wydziału strategii i rozwoju gminy: Jan Potempa, tel. /34/ 352 76 37 i Andrzej Brysch tel. /34/ 352 76 39

 

Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Miejski w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety, pok. nr 24, dnia 29 maja 2014 roku o godz. 10:00.

 

Kalety, dnia 14 maja 2014 roku

Zestawienie_ofert_ZP-12 [Debowa].pdf

Ogloszenie UZP 161506-2014 [Debowa I etap].pdf

SIWZ Debowa I etap 2014.pdf

Zalacznik Nr 1 formularz ofertowy [Debowa I etap].pdf

Zalacznik Nr 2 Oswiadczenie art. 22 [Debowa I etap].pdf

Zalacznik Nr 3 Oswiadczenie art. 24 [Debowa I etap].pdf

Zalacznik Nr 4 Oswiadczenie o zmiarze pow cz zam podwyk [Debowa I etap].pdf

Zalacznik Nr 5 - projekt umowy [Debowa I etap].pdf

Zalacznik Nr 6 Wykaz robot [Debowa I etap].pdf

Zalacznik Nr 7 Przedmiar robot etap_I [Debowa I etap].pdf

 Zalacznik Nr 8 informacja, ze wykonawca nalezy do grupy kapitalowej [Debowa I etap].pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-05-14 09:05:50.
Data wprowadzenia: 2014-05-14 09:05:50
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót