Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym
na sprzedaż nieruchomości stanowiących
własność gminy Kalety

Burmistrz Miasta Kalety

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kalety.

nieruchomości gruntowe niezabudowane,
położenie: Kalety, ul. 1 Maja, karta mapy 2 Kalety,
uzbrojenie: energia elektryczna,
przeznaczenie w planie zagospodarowania: zgodnie z obowiązującym miejscowym

planem zagospodarowania przestrzennego niżej wymienione nieruchomości położone są w obszarze oznaczonym symbolem 2KS1 – tereny obsługi komunikacji – garaże, z niezbędnymi obiektami i urządzeniami towarzyszącymi., działki o kształcie regularnym zbliżonym do kwadratu, teren działek płaski, nieogrodzone, niezalesione, wydzielone pod budynki garażowe, nieruchomości zapisane w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Tarnowskich

Górach pod numerem GL1T/000635515.     

 
działka nr 2412/36 o powierzchni 35 m2,

cena wywoławcza – 2.800 zł,

wadium – 500 zł.
działka nr 2415/36 o powierzchni 35 m2,

cena wywoławcza – 2.800 zł,

wadium – 500 zł.
działka nr  2416/36 o powierzchni 35 m2,

cena wywoławcza – 2.800 zł,

wadium – 500 zł.
działka nr 2417/36 o powierzchni 35 m2,

cena wywoławcza – 2.800 zł,

wadium – 500 zł.
działka nr 2419/36 o powierzchni 35 m2,

cena wywoławcza – 2.800 zł.

wadium – 500 zł.

 
Do wylicytowanej w drodze przetargu ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2014 roku o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, II piętro, pokój nr 24.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w podanej wyżej wysokości.

Wadium należy wpłacić gotówką lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Kaletach:  Międzypowiatowy BS w Myszkowie Oddział Woźniki 47 8279 1023 0202 6204 2002 0002 do dnia 3 kwietnia 2014 roku.

Na dowodzie wpłaty wadium podać numer działki której to wadium dotyczy.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium wniesione przez uczestnika który przetarg wygrał a  uchyli się od zawarcia umowy, nie podlega zwrotowi.

Cena nabycia nieruchomości jest płatna w całości przed spisaniem aktu notarialnego.

Koszty spisania aktu notarialnego ponosi nabywca.

Burmistrz Miasta Kalety zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Informacji związanych ze zbyciem w/w nieruchomości udziela się w Urzędzie Miejskim w Kaletach, pokój nr 25 tel. 34 3527648.

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-03-07 12:37:28.
Data wprowadzenia: 2014-03-07 12:37:28
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót