Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
Przebudowę dróg gminnych, ulic Leśnej i
Wolności, wymiana zużytych betonowych płyt
drogowych typu trylinka na nowe

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 

BURMISTRZ MIASTA KALETY
ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety, województwo śląskie

powiat tarnogórski, tel. /34/ 352 76 30, fax. /34/ 352 76 35

 

ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Przebudowa dróg gminnych, ulic Leśnej i Wolności, wymiana zużytych betonowych płyt drogowych typu trylinka na nowe”

 

Znak sprawy WSiRG.7220.001.W.L.2014.J.P.

 

Wspólny słownik zamówień publicznych (CPV):

CPV 45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

CPV 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odbierać w Urzędzie Miejskim w Kaletachul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety, pok. nr 20 w godz. 8:00÷14:00 i stronie internetowej www.bip.kalety.pl

 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”-„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w specyfikacji.

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych

 

Termin realizacji: do 16 czerwca 2014 r.

 

Wadium: 2.000 zł słownie: dwa tysiące złotych

 

Kryteria oceny ofert: cena - waga 100%

 

Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Kaletach, 42-660 Kalety ul. Żwirki i Wigury 2 pok. nr 22, sekretariat burmistrza

 

Termin składania ofert i wniesienia wadium upływa dnia: 06 marca 2014 roku o godz. 9:50

 Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływemterminu składania ofert.

Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: naczelnik wydziału strategii i rozwoju gminy: Jan Potempa, tel. /34/ 352 76 37 i Andrzej Bryschtel. /34/ 352 76 39

 Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Miejski w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety,

pok. nr 24, dnia 06 marca 2014 roku o godz. 10:00.

 

  

Kalety, dnia 18 lutego 2014 roku

Zestawienie_ofert_ZP-12 [Wolnosci Lesna].pdf

PYTANIA-ODPOWIEDZI_NR_2 26.02.2014 [Wolnosci Lesna].pdf

PYTANIA-ODPOWIEDZI_NR_1 26.02.2014 [Wolnosci Lesna].pdf

Ogloszenie _ biuletyn zamowien publicznych [Wolnosci Lesna].pdf

SIWZ [Wolnosci i Lesna 2014].pdf

Zalacznik Nr 1 formularz ofertowy [Wolnosci i Lesna 2014].pdf

Zalacznik Nr 2 oswiadczenie art. 22 [Wolnosci i Lesna 2014].pdf

Zalacznik Nr 3 oswiadczenie art. 24 [Wolnosci i Lesna 2014].pdf

Zalacznik Nr 4 oswiadczenie o zmiarze pow cz zam podwyk [Wolnosci i Lesna 2014].pdf

Zalacznik Nr 5 projekt umowy [Wolnosci i Lesna 2014].pdf

Zalacznik Nr 6 wykaz robot [Wolnosci i Lesna 2014].pdf

Zalacznik Nr 7 przedmiar Wolnosci [Wolnosci i Lesna 2014].pdf

Zalacznik Nr 8 przedmiar Lesna [Wolnosci i Lesna 2014].pdf

 Zalacznik Nr 9 informacja ze wykonawca nalezy do grupy kapitalowej.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-02-18 11:50:44 | Data modyfikacji: 2014-03-05 10:14:27.
Data wprowadzenia: 2014-02-18 11:50:44
Data modyfikacji: 2014-03-05 10:14:27
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót