OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na:
REMONTY CZĄSTKOWE DRÓG ORAZ INFRASTRUKTURY
TOWARZYSZĄCEJ W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH
MIASTA KALETY W 2014 ROKU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 

 

BURMISTRZ MIASTA KALETY
ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety, województwo śląskie

powiat tarnogórski, tel. /34/ 357 71 00, fax. /34/ 352 76 35

 

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

„REMONTY CZĄSTKOWE DRÓG ORAZ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA KALETY W 2014 ROKU”

Znak postępowania: WSiRG.7220.002.Cz.2014.J.P.

 

Wspólny słownik zamówień publicznych (CPV): 45.23.31.40-2

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odbierać w Urzędzie Miejskim w Kaletach ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety, pok. nr 20 w godz. 8:00÷14:00 i stronie internetowej www.bip.kalety.pl

  

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia” - „nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w specyfikacji.

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych

 

Termin realizacji: w ciągu całego 2014 roku

 

Wadium: 1.000 zł słownie: jeden tysiąc złotych

 

Kryteria oceny ofert: cena - waga 100%

 

Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Kaletach, 42-660 Kalety ul. Żwirki i Wigury 2 pok. nr 22, sekretariat burmistrza

 

Termin składania ofert: upływa dnia 07 marca 2014 roku o godz. 9:50

 

Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest: mgr inż. Jan Potempa, pok. nr 20, tel. /34/ 352 76 37, fax. /34/ 352 76 35 w godz. 8:00÷14:00

 

Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Miejski w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety, pok. nr 24, dnia 07 marca 2014 roku o godz. 10:00.

  

Kalety, dnia 18 lutego 2014 roku

ZZO_Czastkowe_2014.pdf

Ogloszenie biuletyn zamowien publicznych [remonty czastkowe 2014].pdf

SIWZ [remonty czastkowe 2014].pdf

Zalacznik nr 1 do SIWZ zakres robót [remonty czastkowe 2014].pdf

Zalacznik nr 2 formularz ofertowy [remonty czastkowe 2014].pdf

Zalacznik nr 3 oswiadczenie art. 22 [remonty czastkowe 2014].pdf

Zalacznik nr 4 oswiadczenie art. 24 [remonty czastkowe 2014].pdf

Zalacznik nr 5 wykaz robot [remonty czastkowe 2014].pdf

Zalacznik nr 6 projekt umowy [remonty czastkowe 2014].pdf

Zalacznik Nr 7 informacja ze wykonawca nalezy do grupy kapitalowej [remonty czastkowe 2014].pdf

Zalacznik nr 8 zestawienie udzialow [remonty czastkowe 2014].pdf

 Zalacznik nr 9 oswiadczenie o zmiarze pow cz zam podwyk [remonty czastkowe 2014].pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-02-18 11:37:04 | Data modyfikacji: 2014-02-26 09:42:06.
Data wprowadzenia: 2014-02-18 11:37:04
Data modyfikacji: 2014-02-26 09:42:06
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót