OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Budowa miejsc postojowych w pasie drogowym ulicy
Pokoju w Kaletach
Kalety: Budowa miejsc postojowych w pasie drogowym ulicy Pokoju w Kaletach
Numer ogłoszenia: 31142 - 2014; data zamieszczenia: 28.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Kalety , ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety, woj. śląskie, tel. 34 3527630, faks 34 3527635.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kalety.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa miejsc postojowych w pasie drogowym ulicy Pokoju w Kaletach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa miejsc postojowych zlokalizowanych w pasie drogowym ulicy Pokoju w Kaletach. Zakres robót obejmuje branże drogową wraz z odwodnieniem powierzchniowym. Roboty obejmują wykonanie: 10 miejsc postojowych o wymiarach 2,5 x 5,0m z kostki betonowej prefabrykowanej 1 miejsca postojowego dla osoby niepełnosprawnej o wymiarach 3,6 x 5,0m z kostki brukowej prefabrykowanej. Chodnika o szerokości 2,0m z kostki betonowej prefabrykowanej. Łącznie powstanie 11 miejsc postojowych w tym 1 dla osoby niepełnosprawnej usytuowanych prostopadle do ulicy Pokoju.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.12.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości: 1000,00 zł tytuł wpłaty: wadium Budowa miejsc postojowych w pasie drogowym ulicy Pokoju w Kaletach, w terminie do dnia 12 lutego 2014 r. do godz. 9:50 na konto Urzędu Miejskiego w Kaletach MIĘDZYPOWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W MYSZKOWIE ODDZIAŁ WOŹNIKI, nr konta: 47 8279 1023 0202 6204 2002 0002 Wadium w pozostałych formach, należy składać w oryginale, w biurze pok. 20 II piętro. Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Nie dotyczy

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonanie co najmniej 1 roboty odpowiadającej swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, robót drogowych, o wartości robót co najmniej 100 tys. zł btutto

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Nie dotycz

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Nie dotyczy

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- oświadczenie o podwykonawcach, - sporządzenie kosztorysu ofertowego,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kalety.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Kaletach, 42-660 Kalety ul. Żwirki i Wigury 2. pokój nr 20.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.02.2014 godzina 09:50, miejsce: Urząd Miejski w Kaletach, 42-660 Kalety ul. Żwirki i Wigury 2. pokój nr 22.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZP 12 Zestawienie ofert [Pokoju 2014].pdf

SIWZ Pokoju 2014.pdf

Zalacznik Nr 1- formularz ofertowy [Pokoju 2014].pdf

Zalacznik Nr 2 -Oswiadczenie art [Pokoju 2014].pdf

Zalacznik Nr 3 -Oswiadczenie art [Pokoju 2014].pdf

Zalacznik Nr 4 -Oswiadczenie o zmiarze pow cz zam podwyk [Pokoju 2014].pdf

Zalacznik Nr 5 - projekt umowy [Pokoju 2014].pdf

Zalacznik Nr 6 -Wykaz robot [Pokoju 2014].pdf

Zalacznik Nr 7 przedmiar robot [Pokoju 2014].pdf

Zalacznik Nr 8 Orientacja [Pokoju 2014].JPG

Zalacznik Nr 9 infornacja ze wykonawca nalezy do grupy kapitalowej [Pokoju 2014].pdf

 Zalacznik Nr 10 -wyciag z dokumentacji proj.-koszt.[Pokoju 2014].zip

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-01-28 11:19:22 | Data modyfikacji: 2014-01-28 11:45:19.
Data wprowadzenia: 2014-01-28 11:19:22
Data modyfikacji: 2014-01-28 11:45:19
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót