Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na
sprzedaż nieruchomości: lokal mieszkalny wraz z
udziałem w wieczystym użytkowaniu gruntu,
stanowiącej własność Miasta Kalety
BURMISTRZ MIASTA KALETY

ogłasza

publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: lokal mieszkalny - zgodnie z Rozporządzeniem RM z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) - wraz z udziałem w wieczystym użytkowaniu gruntu, stanowiącej własność Miasta Kalety.

Nieruchomość (lokal mieszkalny nr 6) oznaczona jest nr działki 15, pow. działki 0,3545 ha, zapisanej w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach pod Nr KW GL1T/00091915/0, o powierzchni użytkowej 75,75 m2 położona w Kaletach przy ul. Fabrycznej 9, obręb 4 Kalety, zapisana w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach pod Nr KW GL1T/00092778/4.
Lokal mieszkalny nr 6 usytuowany jest na II piętrze i składa się z:
- pokoju o powierzchni 35,39 m2
- pokoju o powierzchni 16,29 m2
- kuchni o powierzchni 16,47 m2
- łazienki o powierzchni 5,65 m2
- przedpokoju o powierzchni 1,95 m2
oraz pomieszczenia przynależnego tj. piwnicy o powierzchni użytkowej 15,77 m2, wraz. z udziałem w wieczystym użytkowaniu gruntu.
Cena wywoławcza nieruchomości (lokalu mieszkalnego) wraz z udziałem w wieczystym użytkowaniu gruntu wynosi 50.000,-zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Przetarg odbędzie się 14 lutego 2014 roku o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury 2.

Wadium w wysokości 5.000,- złotych należy wpłacać do dnia 6 lutego 2014 r. w Banku Spółdzielczym Myszków Oddział Woźniki na konto Urzędu Miejskiego w Kaletach nr: 47 8279 1023 0202 6204 2002 0002 i w dniu przetargu przedstawić dowód wpłacenia wadium.
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet nabycia lokalu.
Wylicytowana cena nieruchomości płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej.
Koszty spisania umowy notarialnej ponosi nabywca.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.
Zapoznanie się z regulaminem przetargu oraz oglądanie lokalu mieszkalnego jest możliwe w dniach od 3 do 5 lutego br. po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem Urzędu Miejskiego, pokój nr 25, nr tel. 34/352-76-41, w godzinach od 7.30-15.30.
Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


Zarządzenie nr 0050.03.2014
Burmistrza Miasta Kalety z dnia 08.01. 2014 r.

w sprawie: ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości – lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy Kalety oraz powołania Komisji Przetargowej.

Na podstawie art.38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.), przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości oraz na podstawie Uchwały Nr 292/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 17 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego

zarządzam co następuje:

§ 1.

Ogłaszam przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – lokalu mieszkalnego nr 6 opisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach pod numerem KW GL1T/00092778/4 w Kaletach przy ul. Fabrycznej 9 o pow. użytkowej 75,75 m2 oraz pomieszczeń przynależnych - piwnicy o pow. użytkowej 15,77 m2, stanowiącego własność gminy Kalety, wraz z udziałem w wieczystym użytkowaniu gruntu, oznaczoną numerem działki 15 o powierzchni 0,3545 ha, opisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach pod numerem KW GL1T/00091915/0.

§ 2.

Termin i warunki przetargu zawiera ogłoszenie do przeprowadzenia przetargu stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Powołuje się Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu na zbycie w/w nieruchomości w składzie:
1. Bolesław Gruszka – przewodniczący
2. Ewa Czeluśniak
3. Marek Parys
4. Małgorzata Mazur
5. Martyna Ganc

§ 4.

Komisja przeprowadza przetarg na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207 poz.2108 z 2004 r.).

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-01-09 14:52:43 | Data modyfikacji: 2014-01-10 14:14:36.
Data wprowadzenia: 2014-01-09 14:52:43
Data modyfikacji: 2014-01-10 14:14:36
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót