bip.kalety.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta Kalety www.kalety.pl
Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy strona główna 
INFORMACJA o sporządzeniu wykazu szczególnych
form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19 w Gminie Kalety

BURMISTRZ MIASTA KALETY INFORMUJE


o sporządzeniu wykazu szczególnych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Gminie Kalety


Na potrzeby zapewnienia ochrony lokalnej społeczności w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, określono szczególne formy udzielania pomocy dla lokalnej społeczności w Gminie Kalety.


Wykaz szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Gminy Kalety w szczególności dla osób starszych, niepełnosprawnych, a także osób objętych kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym, które nie mają możliwości zorganizowania jej we własnym zakresie obejmuje:


1) Zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup leków, środków czystości oraz środków higienicznych dla osób i rodzin spełniających następujące kryteria dochodowe:


a. Dla osoby samotnie gospodarującej, której dochód na osobę nie przekracza kwoty 701,00 zł netto;


b. Dla osoby w rodzinie, której dochód nie przekracza kwoty 528,00 zł netto na osobę w rodzinie.


2) Pomoc niepieniężna:


a. Zapewnienie i dostarczenie posiłku lub produktów spożywczych;


b. Zakupy i dostarczanie leków i innych niezbędnych do przetrwania artykułów pierwszej potrzeby;


c. Kontakt telefoniczny z osobami objętymi kwarantanną, w celu ustalenia ich aktualnej sytuacji oraz potrzeby;


d. Identyfikacja osób po leczeniu szpitalnym wymagających przyznania usług opiekuńczych oraz objęcie tych osób opieką.


Pomoc w formie zasiłków celowych jest udzielana z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej.


Koszt pomocy niepieniężnej określonej w pkt 2 lit. a) i b) ponosi Wnioskodawca.


Burmistrz Miasta Kalety informuje, że uwzględnienie w wykazie szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców w Gminie Kalety następuje na wniosek osoby wymagającej wsparcia lub jej opiekuna prawnego, złożony do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaletach w formie:


- telefonicznej pod numerem: 34 352 76 43


- papierowej – złożonej w skrzynce podawczej zlokalizowanej w Urzędzie Miasta w Kaletach.


 


 


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej


ul. Żwirki i Wigury 2


42-660 Kalety


WNIOSEK O UWZGLĘDNIENIE W WYKAZIE SZCZEGÓLNYCH FORM UDZIELANIA POMOCY DLA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI GMINY KALETY


1. Dane osoby wymagającej wsparcia:  (imię i nazwisko)


(adres zamieszkania)


(numer telefonu)


2. Wnoszę o uwzględnienie w szczególnych formach udzielania pomocy dla lokalnej społeczności objętych wykazem Burmistrza Miasta Kalety następującej pomocy:


(data, podpis osoby wymagającej wsparcia lub jej opiekuna prawnego)


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, iż:


1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach.


2. W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest możliwość kontaktu z powołanym przez administratora danych, inspektorem ochrony danych: adres e-mail: cuw@kalety.pl.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu sporządzenia wykazu szczególnych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.


4. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym w celu przeprowadzenia procedury uwzględnienia w wykazie szczególnych form udzielenia pomocy dla lokalnej społeczności Gminy Kalety przyznawania świadczenia wychowawczego. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Wnioskodawcy.


5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników, administratora danych osobowych.


6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być następujące grupy odbiorców danych: administracja publiczna, sądy, prokuratury, Policja, podmioty prowadzące rachunki płatnicze, banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz operator pocztowy. Pani/Pana dane osobowe mogą również zostać udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane mogą być także przekazywane innym podmiotom zapewniającym obsługę administracyjną, prawną, techniczną lub informatyczną administratora danych osobowych, przy czym przekazanie danych realizowane będzie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, a podmioty przetwarzające mogą je przetwarzać jedynie na polecenie ośrodka, co należ rozumieć w ten sposób, że nie są uprawnione do przetwarzania tych danych we własnych celach. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich, jak również do organizacji międzynarodowych.


7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) przez czas określony przepisami prawa w tym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej zał. nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, tj. przez okres 10 lat.


8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany jak również Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu – stosowanie do art. 22 RODO


9. Posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych; - na postawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora danych osobowych ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.


10. Nie przysługuje Pani/Panu: - w zw. z art. 17 ust. 3 lit. b,d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych o których mowa w art. 20 RODO; - na post. Art. 21 RODO prawo sprzeciwy, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawa prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) oraz e) RODO.


 


 (data, podpis osoby informowanej)


 


 


Zarządzenie Nr 0050.39.2020


Burmistrza Miasta Kalety


z dnia 23 kwietnia 2020 roku


w sprawie: określenia szczególnych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Gminie Kalety Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) w zw. z art. 21b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1398 z późn. zm.)


ZARZĄDZAM


§ 1 Na potrzeby zapewnienia ochrony lokalnej społeczności w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, określam szczególne formy udzielania pomocy dla lokalnej społeczności w Gminie Kalety.


§ 2 Ustalam wykaz szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Gminy Kalety, w szczególności dla osób starszych, niepełnosprawnych, a także osób objętych kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym, które nie mają możliwości zorganizowania jej we własnym zakresie:


1) Zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup leków, środków czystości oraz środków higienicznych dla osób i rodzin spełniających następujące kryteria dochodowe:


a. Dla osoby samotnie gospodarującej, której dochód na osobę nie przekracza kwoty 701,00 zł netto;


b. Dla osoby w rodzinie, której dochód nie przekracza kwoty 528,00 zł netto na osobę w rodzinie.


2) Pomoc niepieniężna:


a. Zapewnienie i dostarczenie posiłku lub produktów spożywczych;


b. Zakupy i dostarczanie leków i innych niezbędnych do przetrwania artykułów pierwszej potrzeby;


c. Kontakt telefoniczny z osobami objętymi kwarantanną, w celu ustalenia ich aktualnej sytuacji oraz potrzeby;


d. Identyfikacja osób po leczeniu szpitalnym wymagających przyznania usług opiekuńczych oraz objęcie tych osób opieką.


§ 3


1. Pomoc określona w § 2 pkt 1) jest udzielana z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia12.03.2004 r. o pomocy społecznej.


2. Koszt pomocy niepieniężnej określonej w § 2 pkt 2 lit. a) i b) ponosi Wnioskodawca.


§ 4


Uwzględnienie w wykazie szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców w Gminie Kalety, o którym mowa w § 2, następuje na wniosek osoby wymagającej wsparcia lub jej opiekuna prawnego.


§ 5


Jednostką właściwą do przyjmowania, w formie elektronicznej lub telefonicznej, oraz weryfikowania wniosków osób wymagających wsparcia lub ich opiekunów prawnych, a także koordynowania działań pomocowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach.


§ 6


Zarządzenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kaletach, a także opublikowaniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kaletach oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kaletach. Ponadto informację o sporządzeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.


§ 7


Wykonanie zarządzenia powierza się w następujący sposób:


a) koordynację i realizację zarządzenia powierza się Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaletach.


b) realizację bezpośrednią powierza się Sekretarzowi Miasta.


§ 8


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacja_formy_udzielania_ pomocy_dla_lokalnej_społeczności.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2020-04-27 10:48:27 | Data modyfikacji: 2020-04-27 13:57:27.

Zobacz:
 Oświata .  Polowania zbiorowe . 
Data wprowadzenia: 2020-04-27 10:48:27
Data modyfikacji: 2020-04-27 13:57:27
Opublikowane przez: Marek Parys
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kalety.pl