bip.kalety.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta Kalety www.kalety.pl
Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy strona główna 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kalety z dnia
24.11.2014 w sprawie uzyskania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego
przedsięwzięcia pn. „Budowa nowej instalacji
do przerobu odpadów metali w celu ich odzysku i
przygotowania do recyklingu"

OBWIESZCZENIE


Burmistrza Miasta Kalety


z dnia 24.11.2014 roku


Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), oraz w oparciu o przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r. poz. 1235),


z a w i a d a m i a m


że na wniosek firmy HEMARPOL Bogaccy Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą przy ul. Fabrycznej 2a w Kaletach z dnia 28.10.2014 r. (wpłynęło dn. 03.11.2014 r.), zostało wszczęte postępowanie w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa nowej instalacji do przerobu odpadów metali w celu ich odzysku i przygotowania do recyklingu” w Kaletach na działkach nr 2326/100, 2057/88, 2056/126, 430/126, 1971/94, 436/97, 1975,97, 1973/88, 433/96, 434/97, 435/97, 437/97. W związku z powyższym informuje się, że w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać w Urzędzie Miejskim w Kaletach (pokój nr 11, tel. 34/ 352 76 41 – w godzinach pracy) z zamierzeniami planowanej inwestycji oraz wnieść ewentualne uwagi i wnioski.


BURMISTRZ MIASTA KALETY


mgr Klaudiusz Kandzia

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-11-24 12:44:30.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2014-11-24 12:44:30
Opublikowane przez: Marek Parys
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kalety.pl