Biuletyn Informacji Publicznej  Miasta Kalety  www.kalety.pl
INFORMACJE
Dane
Gmina
Urząd Miejski
ARCHIWUM BIP
Ewidencje, rejestry, archiwa
Organy
Rada
Komisje Rady
Władze miasta
Prawo lokalne
Statut Miasta
Sesje
Uchwały Rady
Prawo miejscowe
Strategia Rozwoju Gminy
Progra Rewitalizacji Miasta Kalety
Zarządzenia burmistrza
Mienie gminy
Podatki i opłaty
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kalety
Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy
Wyniki kontroli
Budżet
Budżet Miasta Kalety
Wykonanie Budżetu
Sprawozdania z wykonania budżetu
Opinie RIO
Bilansy rachunki zysków i strat
Informacje z wykonania budżetu
Inne
Jednostki organizacyjne
Świetlice Środowiskowe
Zamówienia publiczne, Przetargi
Oświadczenia majątkowe
Wnioski do pobrania
Karty usług
Nabór na wolne stanowiska pracy
Wybory / Referenda
Informacje nieudostępnione
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Analizy
Petycje
Ochrona danych osobowych
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Milczący Przewodnik
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Rada strona główna 

Rada
Skład Rady Miejskiej

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

inż. Eugeniusz Ptak

          telefon: (0-34) 352-76-55

 

           

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

w Kaletach

mgr Janina Perz

 
Brol Michał członek Komisji Rewizyjnej  
Drabik Edward

przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

członek Komisji Rewizyjnej

 
Gabryś Adam   członek Komisji Gospodarczej, Rynku Pracy, Bezpieczeństwa, Praworządności i Ochrony Środowiska  
Jeż Antoni członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych  
Krupa Grzegorz

członek Komisji Rewizyjnej

członek Komisji Budżetu i Finansów

 
Kuder Piotr członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych  
Mryka Teresa członek Komisji Budżetu i Finansów  
Nowak Irena

przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych

członek Komisji Budżetu i Finansów

 
Potempa Mirosława

członek Komisji Rewizyjnej

członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych

 
Rogocz Krzysztof

członek Komisji Gospodarczej, Rynku Pracy, Bezpieczeństwa, Praworządności i Ochrony Środowiska

członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych

 
Rupik Alojzy członek Komisji Gospodarczej, Rynku Pracy, Bezpieczeństwa, Praworządności i Ochrony Środowiska  
Sendel Ryszard

przewodniczący Komisji Rewizyjnej

członek Komisji Gospodarczej, Rynku Pracy, Bezpieczeństwa, Praworządności i Ochrony Środowiska

 
Złotosz Kazimierz

przewodniczący Komisji Gospodarczej, Rynku Pracy, Bezpieczeństwa, Praworządności i Ochrony Środowiska

członek Komisji Budżetu i Finansów

 


Radni Rady Miejskiej w Kaletach kadencja 2014 – 2018

Od lewej: Adam Gabryś, Ryszard Sendel, Edward Drabik, Teresa Mryka, Kazimierz Złotosz, Janina Perz, Antoni Jeż,

              Eugeniusz Ptak, Krzysztof Rogocz, Irena Nowak, Alojzy Rupik, Mirosława Potempa, Michał Brol,

              Grzegorz Krupa, Piotr Kuder.
 

Komisje stałe:

Komisja Rewizyjna

1. Ryszard Sendel - Przewodniczący
2. Michał Brol
3. Grzegorz Krupa
4. Mirosława Potempa
5. Edward Drabik

Komisja Budżetu i Finansów

1. Edward Drabik - Przewodniczący
2. Teresa Mryka
3. Irena Nowak
4. Kazimierz Złotosz
5. Grzegorz Krupa

Komisja Gospodarcza, Rynku Pracy, Bezpieczeństwa, Praworządności i Ochrony Środowiska

1. Kazimierz Złotosz - Przewodniczący
2. Alojzy Rupik
3. Ryszard Sendel
4. Adam Gabryś
5. Krzysztof Rogocz

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych

1. Irena Nowak – Przewodnicząca
2. Mirosława Potempa
3. Antoni Jeż
4. Piotr Kuder
5. Krzysztof Rogocz

Rada Miasta jest organem stanowiącym i kontrolnym w granicach wyznaczonych przez prawo.

Do wyłącznej właściwości Rady Miasta należy:

 1. uchwalanie statutu miasta;
 2. ustalanie wynagrodzenia Burmistrza;
 3. stanowienie o kierunkach działania Burmistrza oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności;
 4. powoływanie i odwoływanie skarbnika miasta, który jest głównym księgowym;
 5. uchwalanie budżetu miasta oraz rozpatrywanie sprawozdania z jego wykonania, a także podejmowanie uchwały o udzieleniu lub nieudzieleniu Burmistrzowi absolutorium z tego tytułu;
 6. uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 7. uchwalanie programów gospodarczych;
 8. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych przez odrębne ustawy;
 9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych miasta, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
  • określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej (do czasu określenia ww. zasad Burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Miasta);
  • zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów;
  • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym;
  • zobowiązań dotyczących podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę Miasta;
  • tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek;
 10. określenie wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania;
 11. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej, powiatu i województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego;
 12. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania gminy z innymi gminami (miastami) oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku;
 13. podejmowanie uchwał o współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz o przystąpieniu do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych;
 14. podejmowanie uchwał dotyczących: herbu miasta, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników;
 15. nadawanie Honorowego Obywatelstwa Miasta;
 16. podejmowanie uchwał w sprawie zasad przyznawania stypendiów uczniom i studentom;
 17. stanowienie w innych sprawach leżących - na mocy ustaw - w kompetencjach RM.

Rada obraduje na sesjach, w trakcie których podejmuje uchwały. Są one w trybie nadzoru przesyłane do Wojewody i Regionalnej Izby Obrachunkowej, a po akceptacji stają się prawem miejscowym.
Oprócz podejmowania uchwał Rada może: powziąć postanowienia, uchwalić deklaracje, zwrócić się z apelem, wydać odezwy, sformułować zalecenia, wystąpić z inicjatywą, podjąć się określonych zadań.
Podjęcie lub niepodjęcie uchwał poprzedzone jest ich analizą i wyrażeniem o nich opinii. Zadania te wykonują komisje stałe, które są organem pomocniczym Rady.
Do zadań komisji stałych należy przede wszystkim: doradztwo i inicjowanie projektów uchwał, opiniowanie projektów uchwał przygotowanych przez inne podmioty (inną komisję, Burmistrza Miasta lub radnych, grupę radnych), kontrola wykonywania uchwał Rady i wniosków komisji Rady oraz ocena działalności Burmistrza.
Komisja Rewizyjna Rady Miasta sprawdza działalność organu wykonawczego, tj. Burmistrza, oraz jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego.
Radni jako reprezentanci wyborców utrzymują z nimi stałą więź. Organizują spotkania, pełnią dyżury, na których informują mieszkańców o swojej działalności w Radzie, a także przyjmują postulaty, wnioski i skargi.
Radni jako obserwatorzy biorą udział w przetargach na roboty i usługi, które organizowane są przez Urząd Miejski, a także uczestniczą w sesjach powiatowych.

Przewodniczącym Rady Miejskiej w Kaletach VI kadencji jest inż Eugeniusz Ptak, który:

 • organizuje pracę Rady,
 • ustala w porozumieniu z Burmistrzem porządek sesji,
 • przygotowuje i zwołuje sesje Rady,
 • koordynuje realizację zadań Rady i pracę jej organów,
 • deleguje radnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
 • przewodniczy obradom,
 • reprezentuje Radę na zewnątrz,
 • wykonuje inne zadania określone ustawą i statutem oraz wskazane przez Radę,
 • składa Radzie sprawozdania z działalności w okresie międzysesyjnym.
 
Data wprowadzenia informacji 2010-09-08 10:11:54 Informację zaktualizowano 2014-12-15 13:30:01, wprowadzający: Marek Parys
PLAN DYŻURÓW RADNYCH

 

PLAN  DYŻURÓW  RADNYCH

RADY  MIEJSKIEJ  W  KALETACH

  

1. Brol Michał - po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu. Nr tel. 696 871 774


2. Drabik Edward – pierwszy poniedziałek miesiąca od godz 16.00 do 17.00. - Miejski Dom Kultury, lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu. Nr tel. 604 580 611


3. Gabryś Adam - po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu. Nr tel. 606 449 665


4. Jeż Antoni - po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu. Nr tel. 606 987 477


5. Krupa Grzegorz - po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu. Nr tel. 505 040 091


6. Kuder Piotr – pierwszy wtorek miesiąca od godz. 17.00 do 19.00. Klub w Drutarni


7. Mryka Teresa – pierwszy wtorek miesiąca od godz. 18.00 do 19.00. Klub Amaro w Miotku


8. Nowak Irena – trzeci poniedziałek miesiąca od godz. 14.00 d0 15.00. Urząd Miejski w Kaletach


9. Perz Janina – pierwszy wtorek miesiąca od godz. 15.00 do 16.00. Urząd Miejski w Kaletach


10. Potempa Mirosława – pierwszy czwartek miesiąca od godz. 17.00 do 18.00. Filia MBP w Miotku


11. Ptak Eugeniusz – każdy wtorek miesiąca od godz. 15.00 do 16.00. Urząd Miejski w Kaletach lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu. Nr tel. 882 176 572


12. Rogocz Krzysztof - po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu. Nr tel. 602 774 080


13. Rupik Alojzy – trzeci czwartek miesiąca od godz. 16.00 do 18.00. Filia MBP w Miotku


14. Sendel Ryszard - po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu. Nr tel. 600 267 855


15. Złotosz Kazimierz – pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 10.00 do 11.00. Urząd Miejski w Kaletach

 

 
Data wprowadzenia informacji 2011-02-08 12:48:41 Informację zaktualizowano 2015-03-02 11:48:58, wprowadzający: Marek Parys
wersja do druku