KLAUZULA INFORMACYJNA dot. rejestracji wyborców
oraz organizacji przebiegu wyborów

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO /Dz.Urz. UE L 119, s.1/ informuję, iż:


1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety


2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iod@kalety.pl lub pisemnie na adres Administratora.


3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO -obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z Ustawą z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy w celu: prowadzenia spisu i rejestru wyborców poprzez:


• Wpisanie do rejestru wyborców,


• Skreślenie z rejestru wyborców,


• Ujęcia w spisie wyborców,


• Dopisania do spisu wyborów,


• Skreślenia ze spisu wyborców,


• Uzyskania zaświadczania o prawie do głosowania,


• Rozpatrzenia reklamacji w sprawie nieprawidłowości w rejestrze wyborców oraz spisie wyborców,


• Wniesienia wniosku o dopisanie do spisu wyborców; obsługi i techniczno-materialnych warunków pracy obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych oraz wykonywania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów gminy.


4. Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa między innymi Krajowe Biuro Wyborcze oraz Państwowa Komisja Wyborcza.


5. Pani/ Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.


6. Posiada Pani/ Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli jest to zgodne z przepisami regulującymi wybory.


7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.


8. Podanie Pani/Pana danych wymaga ustawa, na podstawie której działa Administrator.

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2020-06-09 12:58:56.
Data wprowadzenia: 2020-06-09 12:58:56
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót