KLAUZULA INFORMACYJNY DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ
W KONKURSACH LUB ZAWODACH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że:


1. Administratorem przetwarzanych danych jest Urząd Miejski w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety


2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iod@kalety.pl lub pisemnie na adres Administratora.


3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji konkursów oraz upubliczniania wizerunku.


4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych oraz koniecznością usunięcia danych bez zbędnej zwłoki w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę.


5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.


6. W związku z organizacją konkursów lub zawodów w ramach konkursu dane osobowe zwycięzców mogą być przekazywane sponsorom nagród, a także podawane do wiadomości publicznej osobom zgromadzonym. Odbiorcami danych mogą być osoby upoważnione, działające z polecenia Administratora


7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:


• cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;


• żądania dostępu do danych osobowych oraz ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;


• wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).


8. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.


9. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.


10. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do organizacji konkursu. Nieprzekazanie danych osobowych będzie skutkować niemożnością udziału w konkursie.

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2020-06-04 13:41:57.
Data wprowadzenia: 2020-06-04 13:41:57
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót