KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH
WNIOSKI O UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:


1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety


2) W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych - kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@kalety.pl3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu realizacji złożonego wniosku o udostępnianie informacji publicznej w szczególności na podstawie art. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku.


4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:


a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,


b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miejskim w Kaletach przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Miasta,


c) podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego.


5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.


6) Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) swoich danych, do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania.


7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


8) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami, którymi kieruje się Urząd Miasta jest obligatoryjne a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwość rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego leżącego na Administratorze Danych Osobowych.


9) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2020-06-02 13:51:40.
Data wprowadzenia: 2020-06-02 13:51:40
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót