Klauzula informacyjna dla uczestników obrad sesji
Rady Miejskiej Kalety

Uprzejmie informujemy, że obrady Rady Miejskiej Kalety są transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, zgodnie z art. 20 ust. 1 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.). Nagrania obrad będą udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kalety i na stronie internetowej www.kalety.pl. Uczestnicząc w sesji Rady Miejskiej Kalety wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. - tzw. RODO.


Realizując obowiązek informacyjny określony w art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy, że:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Kaletach , ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety


2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem e-mail: iod@kalety.pl3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji jawności działania organów gminy zgodnie z art. 11b oraz art. 20 ust. 1 b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, w związku z art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.


4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, ale nie krócej niż okres wynikający z kategorii archiwalnej.


5. Uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej Kalety jest dobrowolne, jednakże decydując się na udział w nich, podanie danych osobowych staje się obowiązkiem prawnym.


6. W związku z przetwarzaniem przez Urząd Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do:


1) dostępu do swoich danych osobowych, chyba że udostępniane dane ujawniają informacje niejawne lub naruszają tajemnice prawnie chronione, do których zachowania Administrator jest zobowiązany;


2) sprostowania danych osobowych;


3) usunięcia swoich danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody; dane przetwarzane na podstawie przepisów prawa, mogą być przez Urząd usunięte dopiero po zakończeniu okresu wynikającego z przepisów archiwalnych;


4) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeśli ich przetwarzanie nie wynika z obowiązku realizowanego przez Urząd na podstawie przepisów prawa;


5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeśli ich przetwarzanie nie wynika z obowiązku realizowanego przez Urząd na podstawie przepisów prawa;


7. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie.


8. Uczestnicząc w sesji Rady Miejskiej Kalety wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. c RODO wszystkim zainteresowanym odbiorcom. Ponadto odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są upoważnieni pracownicy Urzędu, jednostek organizacyjnych Miasta Kalety, radni Rady Miejskiej Kalety oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.


9. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-11-19 11:35:47 | Data modyfikacji: 2019-11-19 11:39:17.
Data wprowadzenia: 2019-11-19 11:35:47
Data modyfikacji: 2019-11-19 11:39:17
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót