Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania
danych osobowych w ramach monitoringu wizyjnego
miasta

 

1. Informujemy, że na terenie Miasta Kalety prowadzony jest MONITORING WIZYJNY.

2. Administratorem danych osobowych uzyskanych w ramach monitoringu wizyjnego jest Burmistrz Miasta Kalety z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety

3. W Urzędzie Miasta wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@kalety.pl

4. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia, zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie monitorowanym.

5. Dane osobowe w ramach monitoringu wizyjnego przetwarzane są na podstawie art.111 i art. 114 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r. poz. 1000).

6. Monitoring wizyjny obejmuje wybrane obszary terenu administracyjnego miasta Kalety. Informacje o lokalizacji kamer monitoringu dostępne są poniżej.

7. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych np. Policji, Sądom, Prokuraturze lub osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań. Uprawnione organy, osoby fizyczne, którym dane zostaną udostępnione maja obowiązek przetwarzać je zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych i tylko w celu w jakim dane im udostępniono.

8. Obraz uzyskany w ramach monitoringu wizyjnego będzie przechowywany przez okres nieprzekraczający 30 dni od dnia pozyskania.

9. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub administrator powziął wiadomość, iż mogą stanowić dowód w postępowaniu, wskazany termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

11. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych.

12. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

L.p.

 Lokalizacja

Ilość kamer

 1.


teren wokół budynku Urzędu Miejskiego w Kaletach z siedzibą w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, obejmujący wejście główne.

 7
 2.


 ul. 1 Maja centrum Kalet

 2
 3.  
Kalety Zielona - promenada żeglarska

 1
 4.  
ul. Ks. Drozdka - Jędrysek

 1
 5.
ul. 1 Maja 19

 1
 6.  
ul. Lubliniecka 2

1
 7.
ul. Paderewskiego

 1
 8.  
ul. Koszęcińskiej 37

 5
 9.  
Mały Rynek

 2
 10.
ul. Paderewskiego – Klub w Kuczowie

4
 11.  
ul. Ks. Drozdka – PSZOK, wodociągi

 5

 

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-11-19 11:13:07 | Data modyfikacji: 2020-07-15 07:56:26.
Data wprowadzenia: 2019-11-19 11:13:07
Data modyfikacji: 2020-07-15 07:56:26
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót