Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie miasta Kalety w 2020 roku
2020-01-10 11:55:37
  ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kalety w 2020 r.
2020-01-02 12:20:38
  ...więcej

Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego
2019-12-18 13:49:24
  ...więcej

Ogłoszenie o wykazie lokalu przeznaczonego do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony, położonego w Kaletach przy ul. Koszęcińskiej 37
2019-12-03 14:14:28
Burmistrz Miasta Kalety informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz lokalu przeznaczonego do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony, po  ...więcej

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu przygotowanego projektu karty inwentaryzacyjnej oznaczonej numerem 354
2019-11-26 11:12:52
O G Ł O S Z E N I E W związku z kontynuacją prac związanych z inwentaryzacją mienia komunalnego, działając w oparciu o art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. (Dz. U. Nr 32, poz. 191) „Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie  ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie Programu współpracy Miasta Kalety z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2020
2019-11-08 10:35:22
 Burmistrz Miasta Kalety przedstawia do konsultacji społecznych projekt Programu współpracy Miasta Kalety z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok. Projekt Programu dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie int  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 30 października 2019 r. znak: WOOŚ.442.2.2016.EJ.8 dotyczące planowanego przedsięwzięcia pn.: „Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany”
2019-11-06 15:13:36
  ...więcej

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego kunkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w roku 2019
2019-10-08 14:51:51
  ...więcej

Z A R Z Ą D Z E N I E N R 1 9 7 P R E Z E S A R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP
2019-10-08 14:35:36
  ...więcej

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Kaletach przy ul. 1 Maja 3
2019-10-08 11:43:41
Burmistrz Miasta Kalety informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Kaletach przy ul. 1 Maja 3   ...więcej

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.
2019-10-01 10:09:15
Burmistrz Miasta Kalety Informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości obejmujący lokal mieszkalny nr 2, położony przy ul. Sobieskiego 14 w   ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 26 września 2019 r. znak: WOOŚ.442.1.2018.EJ.3 w sprawie przedsięwzięcia polegającego na optymalizacji pojemności procesowych instalacji do przetwarzania odpadów radioaktywnych w Jaslovskich Bohunicach na Słowacji.
2019-10-01 09:07:57
  ...więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia
2019-09-16 15:40:37
  ...więcej

Informacja o wydaniu decyzji SKO/OŚ/428/373/2018/11174/KK z dnia 24 czerwca 2019 r. przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach w sprawie planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa nowej instalacji do przerobu odpadów metali w celu ich odzysku i przygotowania do recyklingu (…)”
2019-07-23 12:49:37
  ...więcej

Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego ul. Krótka
2019-06-17 15:18:53
  ...więcej

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Kaletach przy ul. ks. Drozdka
2019-06-04 10:55:38
Burmistrz Miasta Kalety informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Kaletach przy ul. ks. Drozd  ...więcej

Wybory Ławników kadencja 2020 - 2023
2019-05-30 13:20:31
  ...więcej

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Kaletach przy ul. Fabrycznej
2019-05-30 13:13:20
Burmistrz Miasta Kalety informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Kaletach przy ul. Fabryczne  ...więcej

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości zabudowanej budynkiem pawilonu handlowego przeznaczonej do zbycia , położonej w Kaletach przy ul. Ofiar Katynia
2019-05-29 10:19:42
Burmistrz Miasta Kalety informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości zabudowanej budynkiem pawilonu handlowego przeznaczonej do zbycia , położo  ...więcej

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Kaletach przy ul. ks. Rogowskiego 43
2019-05-21 09:06:29
  Burmistrz Miasta Kalety informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Kaletach przy ul. k  ...więcej

Pokazano 41 - 60 z 384
poprzednie     następne