OBWIESZCZENIE Nadleśniczego Nadleśnictwa Koszęcin dotyczące konsultacji społecznych reprezentatywnych ekosystemów referencyjnych
2020-06-25 08:47:48
  ...więcej

Ogłoszenie o naborze na kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.
2020-06-16 11:40:15
Burmistrz Miasta Kalety – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 r. [AKTUALIZACJA] Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lica 2019 roku o pows  ...więcej

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu przygotowanego projektu karty inwentaryzacyjnej oznaczonej numerem 355
2020-05-15 13:28:05
  O G Ł O S Z E N I E W związku z kontynuacją prac związanych z inwentaryzacją mienia komunalnego, działając w oparciu o art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. (Dz. U. Nr 32, poz. 191) „Przepisy wprowadzające ustawę o sam  ...więcej

INFORMACJA o sporządzeniu wykazu szczególnych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Gminie Kalety
2020-04-27 10:48:27
BURMISTRZ MIASTA KALETY INFORMUJE o sporządzeniu wykazu szczególnych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Gminie Kalety Na potrzeby zapewnienia ochrony l  ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
2020-04-08 13:22:32
Burmistrz Miasta Kalety ogłasza konsultacje społeczne w związku z opracowywaniem wniosku o dofinansowanie dla projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, polegającego na przeciwdziałaniu  ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
2020-04-08 13:19:18
Burmistrz Miasta Kalety ogłasza konsultacje społeczne projektu o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, polegającego na poprawie efektywności energetycznej obiektów uży  ...więcej

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości obejmującego lokal użytkowy przeznaczony do najmu na czas nieoznaczony w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego.
2020-03-24 14:17:12
Burmistrz Miasta Kalety informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, a także na tablicy ogłoszeń przy ul. Żwirki i Wigury (naprzeciw urzędu) oraz w Biuletynie Informacji Publ  ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu o dofinansowanie w ramach programu Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – EDYCJA 2020 ogłoszonego przez Ministra Sportu i Turystyki
2020-03-03 13:14:39
Burmistrz Miasta Kalety ogłasza konsultacje społeczne projektu o dofinansowanie w ramach programu Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – EDYCJA 2020, ogłoszonego przez Ministra Sportu i Turystyki, polegaj  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.13.2020 z dnia 11 lutego 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 27 czerwca 2011 r., nr 6/2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 789 z drogami powiatową i gminną w miejscowości Kalety-Drutarnia”
2020-02-18 14:12:57
  ...więcej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KALETY o planowanych terminach polowań zbiorowych
2020-02-10 09:46:16
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KALETY o planowanych terminach polowań zbiorowych Na podstawie art. 42ab ust.2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2033 z póź. zm.) Burmistrz Miasta Kalety informuj  ...więcej

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie miasta Kalety w 2020 roku
2020-02-07 13:13:39
  ...więcej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KALETY o planowanych terminach polowań zbiorowych
2020-01-15 11:16:51
 Kalety, dnia 15.01.2020 r. WOŚiN.6151.1.2020 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KALETY o planowanych terminach polowań zbiorowych Na podstawie art. 42ab ust.2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz. 203  ...więcej

Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego
2020-01-14 08:23:16
  ...więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie miasta Kalety w 2020 roku
2020-01-10 11:55:37
  ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kalety w 2020 r.
2020-01-02 12:20:38
  ...więcej

Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego
2019-12-18 13:49:24
  ...więcej

Ogłoszenie o wykazie lokalu przeznaczonego do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony, położonego w Kaletach przy ul. Koszęcińskiej 37
2019-12-03 14:14:28
Burmistrz Miasta Kalety informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz lokalu przeznaczonego do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony, po  ...więcej

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu przygotowanego projektu karty inwentaryzacyjnej oznaczonej numerem 354
2019-11-26 11:12:52
O G Ł O S Z E N I E W związku z kontynuacją prac związanych z inwentaryzacją mienia komunalnego, działając w oparciu o art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. (Dz. U. Nr 32, poz. 191) „Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie  ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie Programu współpracy Miasta Kalety z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2020
2019-11-08 10:35:22
 Burmistrz Miasta Kalety przedstawia do konsultacji społecznych projekt Programu współpracy Miasta Kalety z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok. Projekt Programu dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie int  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 30 października 2019 r. znak: WOOŚ.442.2.2016.EJ.8 dotyczące planowanego przedsięwzięcia pn.: „Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany”
2019-11-06 15:13:36
  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 377
poprzednie     następne