Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym
nieograniczonym na zbycie prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości położonej w Kaletach
przy ul. Powstańców Śląskich

Burmistrz Miasta Kalety ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Kaletach przy ul. Powstańców Śląskich.

działka nr 130/22 o powierzchni 0,1410 ha,

nieruchomość niezabudowana,

położenie: Kalety, ul. Powstańców Śląskich, z bezpośrednim dostępem do drogi  – ul. Powstańców Śląskich o nawierzchni asfaltowej oraz ul. Konopnickiej,

przeznaczenie w planie zagospodarowania: zgodnie z obowiązującym miejscowym

planem zagospodarowania przestrzennego  wymieniona nieruchomość leży w obszarze  oznaczonym symbolem 5U1 – tereny usług nieuciążliwych oraz częściowo w obszarze oznaczonym symbolem 1MW3 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

działka o kształcie nieregularnym, teren wznoszący się w kierunku ul. M. Konopnickiej, częściowo zadrzewiony, nieogrodzony, sąsiedztwo działki stanowi zabudowa wielorodzinna, budynek przedszkola, obiekty przemysłowe na terenach pofabrycznych oraz teren kolejowy,

 własność: Skarb Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Kalety, nieruchomość zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach pod numerem GL1T/00090631/8,

uzbrojenie: nieruchomość znajduje się w sąsiedztwie linii elektroenergetycznej, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

uciążliwości działki: ryzyko podtopień ze względu na bliskie sąsiedztwo rzeki Mała Panew.

cena wywoławcza – 95 000 zł,

wadium – 10  000 zł.

Do wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w ustawowej wysokości.

Przetarg odbędzie się w dniu 5 września 2019 roku  w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, II piętro, pokój nr 24, o godz. 10.00.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w podanej wyżej wysokości.

Wadium należy wpłacić gotówką lub przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Kaletach:  25 1020 2313 0000 3902 0518 3068 do dnia 29 sierpnia 2019 roku.

Na dowodzie wpłaty wadium podać numer działki której to wadium dotyczy.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium wniesione przez uczestnika który przetarg wygrał a  uchyli się od zawarcia umowy, nie podlega zwrotowi.

Cena nabycia nieruchomości jest płatna w całości przed spisaniem aktu notarialnego.

Koszty spisania aktu notarialnego ponosi nabywca.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

  1. osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty),
  2. osoby prawne – pełny, aktualny odpis z właściwego rejestru,
  3. pełnomocnicy- dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo

Burmistrz Miasta Kalety zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Informacji związanych ze zbyciem w/w nieruchomości udziela się w Urzędzie Miejskim w Kaletach, pokój nr 11 tel. (34) 352 76 48.

 

 

 

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-07-16 22:19:49.
Data wprowadzenia: 2019-07-16 22:19:49
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót